ניגשתי למכרז שעיריה פרסמה ולא זכיתי. לאחר שעינתי במסמכי הזוכה גיליתי שיש טעות בערבות שהזוכה הגיש והיה על העיריה לפסול את הצעתו, כך שאני הייתי זוכה במכרז. מה אוכל לעשות?

החלטות של רשויות מקומיות נתונות לביקורת שיפוטית של בית המשפט המחוזי כשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

במקרה של פסילה של משתתף במכרז שלא כדין או קביעת זוכה במכרז שלא כדין (לאחר בדיקה כי אכן קיימת טעות בהחלטת וועדת המכרזים – למשל, טעות בערבות שאינה ניתנת לתיקון), ניתן להגיש כנגד עורך המכרז (העירייה במקרה זה) וכנגד הזוכה עתירה מנהלית. במידת הצורך ניתן להגיש גם בקשה לצו ביניים, שימנע מהרשות המקומית להתחיל בפעילות על פי המכרז.

מומלץ לבחון אם אכן יש עילה להגשת עתירה ובמידה והתשובה חיובית, יש לפעול באופן מיידי וללא שיהוי להגשת עתירה מנהלית מיד עם גילוי הטעות ובכל מקרה לא יאוחר מ-45 יום מיום פרסום ההחלטה של וועדת המכרזים. שיהוי בהגשת העתירה עלול להוביל לדחייתה.