חברת הביטוח מסרבת לשלם את תגמולי ביטוח החיים לאחר פטירת המבוטח בטענה כי הפוליסה אינה בתוקף או כי בוטלה, מה ניתן לעשות?

יש לבחון את תשובת חברת הביטוח ונימוקיה לאי תשלום תגמולי הביטוח וכן אם חברת הביטוח ביטלה את הפוליסה כדין ועפ"י הפרוצדורה הקבועה בחוק.

ככל שהפוליסה בוטלה שלא כדין או לא עפ"י הפרוצדורה הקבועה בחוק, יש להגיש תביעה לבית המשפט לקבלת תגמולי הביטוח וזאת תוך 3 שנים מקרות מקרה הביטוח. במקרה של ביטוח חיים- לא יאוחר מ-3 שנים ממועד פטירת המבוטח.

במצב בו חברת הביטוח נמנעה מתשלום תגמולי הביטוח בחוסר תום לב וללא עילה מוצדקת ניתן אף לתבוע פיצוי של ריבית מיוחדת (משולשת) שקובע החוק בעניין זה.