חברת בניה יזמית שכרה את שירותיי כקבלן משנה לביצוע עבודות בניה במסגרת פרויקט שיזמה. בעודי נערך לביצוע העבודות, הודיעה לי החברה כי אינה מעוניינת בשירותיי משום שהפרויקט לא יוצא לפועל ולכן היא מבטלת את החוזה בינינו, כיצד באפשרותי לפעול?

יש לבחון את החוזה הקיים בין הצדדים ונסיבות ההתקשרות. ככלל, ככל שלא מדובר בחוזה על תנאי, המתנה את קבלת השירותים בהוצאת הפרויקט אל הפועל, יש והודעת הביטול של החוזה תהווה הפרה. בנסיבות אלו, תהיה לך אפשרות לדרוש את אכיפת החוזה, כאשר במידה ואכן הפרויקט אינו יוצא לפועל, ניתן לתבוע את הנזקים אשר נגרמו לך בעקבות הודעת הביטול, ובין היתר את הרווח אשר נמנע ממך כתוצאה מביטול החוזה שלא כדין.