התקשרתי בהסכם והצד השני מפר אותו. האם אוכל לבטל את ההסכם וכיצד עליי לעשות זאת?

עליך לבדוק אם קיים בהסכם סעיף ביטול. אם קיים, יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף.

ככל שלא קיים בהסכם סעיף ביטול, יש לבחון אם אכן מדובר בהפרה ואם כן, אם ההפרה היא "הפרה יסודית" או לא.
"הפרה יסודית" היא הפרה של תנאי, שאילו ניתן היה לצפות אותה מראש, סביר להניח כי הצדדים לא היו מתקשרים בהסכם (תנאי יסודי יכול להיות למשל – מחיר, מועד אספקה וכו').

לעיתים צדדים מגדירים מראש ומפורשות בהסכם מה יהווה הפרה יסודית, ולחלופין- הגדרה זו יכולה להיות גם משתמעת.

ככל שמדובר בהפרה יסודית, ניתן לבטל את ההסכם במתן הודעה בכתב. ככל שלא מדובר בהפרה יסודית, יש לתת לצד המפר התראה אודות ההפרה ולאפשר לו זמן סביר לתיקונה, בטרם ביטול ההסכם. ככל וההפרה לא תתוקן תוך אותו זמן סביר, ניתן להודיע על ביטול ההסכם.

לביטול הסכם קיימות השלכות, הקשורות לפיצויים בגין ההפרה או להשבת סכומים או נכסים שהתקבלו במסגרת ההסכם, כמו גם פיצויים עקב נזקים עקיפים שגרמה ההפרה. חשוב לשים לב כי ככל שהביטול מתבצע בניגוד לדין, הדבר יכול להוות הפרה של ההסכם. לפיכך, מומלץ לבחון נושאים אלו ולקבל ייעוץ משפטי טרם ביצוע פעולה.