קישורים

פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח- 1968

חוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1996

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה- 1975

אתר הביטוח הלאומי 

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה- 1995

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז- 1956

הסכם בדבר גמלת ניידות (1.6.77)

הסכם בדבר מתן הלוואות לרכישת רכב למוגבלת בניידות 

השכר הממוצע במשק 

אתגרים