שו"ת – המחלקה המסחרית

התקשרתי בהסכם והצד השני מפר אותו. האם אוכל לבטל את ההסכם וכיצד עליי לעשות זאת?

עליך לבדוק אם קיים בהסכם סעיף ביטול. אם קיים, יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף.

ככל שלא קיים בהסכם סעיף ביטול, יש לבחון אם אכן מדובר בהפרה ואם כן, אם ההפרה היא "הפרה יסודית" או לא.
"הפרה יסודית" היא הפרה של תנאי, שאילו ניתן היה לצפות אותה מראש, סביר להניח כי הצדדים לא היו מתקשרים בהסכם (תנאי יסודי יכול להיות למשל – מחיר, מועד אספקה וכו').

לעיתים צדדים מגדירים מראש ומפורשות בהסכם מה יהווה הפרה יסודית, ולחלופין- הגדרה זו יכולה להיות גם משתמעת.

ככל שמדובר בהפרה יסודית, ניתן לבטל את ההסכם במתן הודעה בכתב. ככל שלא מדובר בהפרה יסודית, יש לתת לצד המפר התראה אודות ההפרה ולאפשר לו זמן סביר לתיקונה, בטרם ביטול ההסכם. ככל וההפרה לא תתוקן תוך אותו זמן סביר, ניתן להודיע על ביטול ההסכם.

לביטול הסכם קיימות השלכות, הקשורות לפיצויים בגין ההפרה או להשבת סכומים או נכסים שהתקבלו במסגרת ההסכם, כמו גם פיצויים עקב נזקים עקיפים שגרמה ההפרה. חשוב לשים לב כי ככל שהביטול מתבצע בניגוד לדין, הדבר יכול להוות הפרה של ההסכם. לפיכך, מומלץ לבחון נושאים אלו ולקבל ייעוץ משפטי טרם ביצוע פעולה.

חתמתי על הסכם בו קיים סעיף אשר קובע פיצוי מוסכם. האם אוכל לקבל פיצוי נוסף בגין הפרת ההסכם?

סעיף פיצוי מוסכם אינו גורע מזכות הצד הנפגע להגיש תביעה בגין הנזק הממשי אשר נגרם לו בגין הפרת הסכם. יש לבחון את נוסח החוזה – לעיתים נקבע בחוזה כי הסעיף בא בנוסף לכל נזק אחר ובמקרה כזה ניתן לתבוע גם את הפיצוי המוסכם וגם את הנזק הממשי.

חתמתי על זיכרון דברים לרכישת דירה, האם אני יכול להתחרט?

ככלל, פעמים רבות זיכרון דברים יהווה חוזה משפטי מחייב לכל דבר ועניין והחתימה עליו יכולה להיות בעלת משמעויות נרחבות, לרבות מיסויות. לפיכך, לא מומלץ לחתום על זיכרון דברים מבלי לקבל ייעוץ משפטי.

בנסיבות בהן חתמת על זיכרון דברים לרכישת דירה והתחרטת, יש לבחון את האמור בו ואת הסיבה בגינה התחרטת. באם מדובר, למשל, במצב בו התגלו לך נתונים אשר לא הובאו לידיעתך במעמד חתימת זיכרון הדברים או הוסתרו ממך, יתכן ומדובר בנסיבות של טעות או הטעיה, אשר במקרים מסוימים יובילו לקביעה כי זיכרון הדברים (או כל חוזה אחר) הינו בטל.

חברת בניה יזמית שכרה את שירותיי כקבלן משנה לביצוע עבודות בניה במסגרת פרויקט שיזמה. בעודי נערך לביצוע העבודות, הודיעה לי החברה כי אינה מעוניינת בשירותיי משום שהפרויקט לא יוצא לפועל ולכן היא מבטלת את החוזה בינינו, כיצד באפשרותי לפעול?

יש לבחון את החוזה הקיים בין הצדדים ונסיבות ההתקשרות. ככלל, ככל שלא מדובר בחוזה על תנאי, המתנה את קבלת השירותים בהוצאת הפרויקט אל הפועל, יש והודעת הביטול של החוזה תהווה הפרה. בנסיבות אלו, תהיה לך אפשרות לדרוש את אכיפת החוזה, כאשר במידה ואכן הפרויקט אינו יוצא לפועל, ניתן לתבוע את הנזקים אשר נגרמו לך בעקבות הודעת הביטול, ובין היתר את הרווח אשר נמנע ממך כתוצאה מביטול החוזה שלא כדין.

אני משמש כקבלן משנה עבור פרויקט והקבלן הראשי לא שילם לי תקופה, בטענה שמזמין העבודה לא שילם לו את כל התשלומים. מה אוכל לעשות?

ראשית יש לבדוק את ההסכם ומה קבוע בו באשר למועדי התשלום.
ככל ומועדי התשלום כפופים לזרם התקבולים אותו מקבל הקבלן הראשי מהמזמין, יהיה צורך לבחון אם הקבלן הראשי עשה כל שביכולתו על מנת לדרוש מהמזמין את התשלום במועד.
במקרה בו התשלומים אינם מותנים בתשלומים של המזמין, ניתן להגיש תביעה נגד הקבלן הראשי ולאכוף את ההסכם מולו, כולל לתבוע פיצויים בגין הנזקים שנגרמו בזמן עצירת התשלומים, ולרבות בגין מניעת הרווח (למשל, הפסד שנגרם עקב עצירת פרויקטים אחרים).

ניגשתי למכרז שעיריה פרסמה ולא זכיתי. לאחר שעינתי במסמכי הזוכה גיליתי שיש טעות בערבות שהזוכה הגיש והיה על העיריה לפסול את הצעתו, כך שאני הייתי זוכה במכרז. מה אוכל לעשות?

החלטות של רשויות מקומיות נתונות לביקורת שיפוטית של בית המשפט המחוזי כשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

במקרה של פסילה של משתתף במכרז שלא כדין או קביעת זוכה במכרז שלא כדין (לאחר בדיקה כי אכן קיימת טעות בהחלטת וועדת המכרזים – למשל, טעות בערבות שאינה ניתנת לתיקון), ניתן להגיש כנגד עורך המכרז (העירייה במקרה זה) וכנגד הזוכה עתירה מנהלית. במידת הצורך ניתן להגיש גם בקשה לצו ביניים, שימנע מהרשות המקומית להתחיל בפעילות על פי המכרז.

מומלץ לבחון אם אכן יש עילה להגשת עתירה ובמידה והתשובה חיובית, יש לפעול באופן מיידי וללא שיהוי להגשת עתירה מנהלית מיד עם גילוי הטעות ובכל מקרה לא יאוחר מ-45 יום מיום פרסום ההחלטה של וועדת המכרזים. שיהוי בהגשת העתירה עלול להוביל לדחייתה.

ביקשתי מרשות ממשלתית לקבל מידע שאמור להיות פתוח לעיון הציבור, אך נתקלתי בסירוב. מה עליי לעשות?

חוק חופש המידע קובע כי ניתן להגיש עתירה מנהלית כנגד גוף אשר סירב להעביר מידע.
יש לוודא כי פעלת בהתאם להליך הקבוע בחוק באשר להגשת פנייה אל הממונה על חופש המידע ברשות הממשלתית.
לאחר מכן, יש לבחון אם קיימות לרשות הממשלתית הגנות הקבועות בחוק, אשר מקנות להן את הסמכות לסרב למסור את המידע.
ככל שאין הגנות או שנדמה כי הרשות מסתתרת מאחורי הגנות שניתן להפריכן, יש להגיש עתירה מנהלית אל בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

כיצד מממשים צוואה?

על מנת לממש צוואה יש צורך בצו קיום צוואה, המקנה תוקף משפטי מחייב לצוואה וניתן על ידי הרשם לענייני ירושה.

יש להגיש בקשה לקיום צוואה אצל רשם הירושה במחוז המוסמך – בין באופן עצמאי ובין על ידי עורך דין מייצג. לבקשה יש לצרף תעודת פטירה, צוואה מקורית וקבלות בגין תשלום אגרת פרסום ברשומות ואגרת פתיחת התיק.
ככל שיש צורך במינוי מנהל עזבון (בין אם הצוואה קובעת כי ימונה מנהל עזבון ובין אם בעיזבון המנוח קיימים נכסים רבים הדורשים ניהול), יש להגיש בקשה נפרדת בעניין זה ולפרט את הטעמים לצורך במינוי.
הבקשה מתפרסמת ברשומות וניתנת אפשרות לכל אדם להגיש התנגדות לבקשה, בתוך 14 יום מיום פרסומה.
ככל שלא הוגשו התנגדויות, תועבר הבקשה לביצוע. אם מוגשת התנגדות, הבקשה תועבר להכרעת בית המשפט המוסמך לאחר דיון בבקשה ובהתנגדויות.

ביטול המחאה – מהלך חוקי?

ככלל, ביטול המחאה אינו מהלך חוקי ובמקרים מסוימים אף מהווה עבירה פלילית. אולם, קיימות נסיבות בהן בעל ההמחאה יהיה רשאי לבטלו, למשל: במידה וההמחאה ניתנה במסגרת עסקה ולא נתקבלה תמורה או שלא נתקבלה תמורה מלאה, ניתן יהיה לבטל את ההמחאה, תוך מתן הודעה מתאימה. קיימות עילות ביטול נוספות כגון זיוף, גניבה וכיו"ב ונסיבות המפקיעות את תוקפה של ההמחאה.

יש לזכור כי במערכת היחסים בין נותן ההמחאה למקבלה, ההמחאה מהווה חוזה לכל דבר ועניין וחלים עליה דיני החוזים הרגילים (בנוסף לדיני השטרות). אולם, כאשר ההמחאה הוסבה בתום לב ובתמורה לצד שלישי, יתכן והאחרון יחשב כ"אוחז כשורה"- נסיבות אשר יאפשרו לו להיפרע באמצעות ההמחאה כדין. מומלץ להתייעץ עם עו"ד בטרם מתן הוראת ביטול המחאה.

השכרתי את דירת המגורים שבבעלותי לשוכרים שגרמו לנזקים לדירה, כאשר אלו התגלו לי רק לאחר עזיבתם, כיצד אוכל לפעול?

ראשית, יש לבחון את חוזה השכירות הקיים בין הצדדים ומה קבוע בו. ככל שחוזה השכירות אינו קובע דבר בעניין זה, ניתן לדרוש מהשוכרים את תיקון הנזקים שגרמו, ולחלופין- לשלם את שווי התיקון, כך שישיבו את מצב הדירה למצב בו הייתה במועד תחילת השכירות. במקרה האחרון יש לקבל הערכת מומחה להיקף הנזקים.

במידה והשוכרים מסרבים לבצע את התיקונים ניתן לפעול להגשת תביעה בהתאם ובמסגרתה לתבוע את מלוא היקף הנזק שנגרם למשכיר, כולל הפסד דמי שכירות לתקופת השיפוץ, אשר במהלכה לא ניתן היה להשכיר את הנכס.

יש לזכור כי גם בנסיבות בהן מוגשת תביעה, חובת המשכיר להקטין את נזקו בפעולות שונות, כגון תיקון הנזקים בעצמו ולחלופין- השכרת הנכס לשוכר שיסכים לבצע את התיקונים ובמחיר מופחת מדמי השכירות הראויים.

השכרתי את הנכס לשוכר אשר מסרב לפנות את הדירה בתום השכירות, כיצד ניתן לפעול?

ניתן להגיש תביעה לפינוי השוכר ובמקביל לתבוע בגין הנזקים שנגרמו למשכיר כתוצאה מאי הפינוי, אשר מהווה הפרת החוזה.

חברת הביטוח מסרבת לשלם את תגמולי ביטוח החיים לאחר פטירת המבוטח בטענה כי הפוליסה אינה בתוקף או כי בוטלה, מה ניתן לעשות?

יש לבחון את תשובת חברת הביטוח ונימוקיה לאי תשלום תגמולי הביטוח וכן אם חברת הביטוח ביטלה את הפוליסה כדין ועפ"י הפרוצדורה הקבועה בחוק.

ככל שהפוליסה בוטלה שלא כדין או לא עפ"י הפרוצדורה הקבועה בחוק, יש להגיש תביעה לבית המשפט לקבלת תגמולי הביטוח וזאת תוך 3 שנים מקרות מקרה הביטוח. במקרה של ביטוח חיים- לא יאוחר מ-3 שנים ממועד פטירת המבוטח.

במצב בו חברת הביטוח נמנעה מתשלום תגמולי הביטוח בחוסר תום לב וללא עילה מוצדקת ניתן אף לתבוע פיצוי של ריבית מיוחדת (משולשת) שקובע החוק בעניין זה.

לאחר ניהול של הליך בבית המשפט קיבלתי פסק דין שבו בית המשפט דחה את טענותיי, האם עליי לערער?

בטרם תחליט באם להגיש ערעור על פסק הדין או לא, יש לבחון ולנתח, באשר לכל טענה וטענה, מהם הנימוקים של בית המשפט לדחיית טענותיך.

ככל שמדובר בדחיית טענות עובדתיות, יש לבחון אם בית המשפט התייחס למכלול הראיות הרלוונטיות שהוצגו בפניו. ככלל, ערכאת הערעור לא תיטה להתערב בהכרעות המבוססות על טענות עובדתיות, זאת משום שישנה עדיפות להכרעת בית המשפט אשר שמע את העדים וראה את הראיות באופן ישיר ובלתי אמצעי (ערכאת ערעור אינה גובה עדויות).

ככל שמדובר בטעות משפטית, סיכויי הערעור להתקבל יהיו גבוהים יותר.

יודגש כי ערעור אינו פותח מחדש את כל ההליך המשפטי ואינו בגדר "מקצה שיפורים". אולם יתכנו מקרים, גם אם חריגים, בהם ערכאת הערעור תאשר הצגת ראיה חדשה במסגרת הערעור, או לחלופין- תחזיר את התיק לערכאה הראשונה כדי לדון בתיק בשים לב לראיה החדשה שהוצגה.

יש לזכור כי המועד להגשת ערעור הינו מוגבל ולכן יש לקבל החלטה ולפעול בדחיפות ובהקדם האפשרי.

חתמתי על כתב ערבות לקרוב משפחה עבור הלוואה שלקח מהבנק, לאחר תקופה קיבלתי מכתב מהבנק בו הוא דורש ממני את תשלום החוב שלא שולם. מה ניתן לעשות?

ראשית, יש לבחון את סוג הערבות עליה חתמת, היקפה ותנאיה, זאת באמצעות בחינת מסמכי ההלוואה וכתב הערבות. בהתאם לסוג הערבות (ערב יחיד, ערב מוגן וכיו"ב), ניתן יהיה לקבוע את היקף ההגנה המשפטית הקיימת לך.
יש לזכור כי ערב הוא אינו החייב העיקרי, כי אם חייב משני, ולפיכך בכל מקרה לא יחוב ביותר ממה שהחייב העיקרי חב ולעיתים אף מחובת הבנק לפנות לחייב העיקרי בניסיון להיפרע ממנו קודם לפניה לערב.

בנוסף, יש לבחון באם הבנק עמד בחובות החלות עליו ביחס לפניה לערב וככלל, כגון חובת הגילוי, חובת תום הלב המוגברת וכיו"ב.