עורכי דין לחוזים

עורכי דין לחוזים

 

מומלץ וראוי כי עריכת הסכמים וטיפול והתמודדות עם סוגיות הכרוכות בדיני חוזים יתבצעו על ידי עורכי דין בעלי מומחיות בתחום ההתקשרות הרלבנטית למקרה. עורכי דין לחוזים הם אנשי מקצוע המיומנים בעיגון כל כוונות ורצונות הצדדים בחוזה על נספחיו; עורכי דין לחוזים מנוסים בניסוח חוזה באופן שיעניק לו תוקף משפטי; הם בקיאים ביצירת הסכם אשר יזכה לקבל את הפרשנות המקובלת בדין ובבתי המשפט, וזאת על פי ההלכה ועל פי החידושים בפסיקה; עורכי דין לחוזים מעגנים בהסכם מענה לתרחישים אפשריים שונים, כולל אי כיבוד ההסכם או מציאת פרצות בו והם מסוגלים לדאוג לכך שכל הצדדים כשירים לחתום על החוזה וכי באפשרותם לעמוד במחויבותם לפי ההסכם.

בנוסף, עורכי דין לחוזים אמונים על בדיקת הסכמים שהועברו לחתימת הלקוח וביכולתם להציע שינויים ותנאים נוספים להסכם הקיים, על מנת להגן על האינטרסים של הלקוח. במקרים בהם מתגלעת מחלוקת בין הצדדים באם נכרת הסכם, יוכלו עורכי דין לחוזים לבחון את המקרה ולהעריך באם המשא ומתן בין הצדדים אכן השתכלל לכדי הסכם מחייב לפי דיני החוזים והאם הצדדים לחוזה נטלו על עצמם התחייבות באופן מודע, תוך כוונה ממשית לקיום החוזה ולנטילת חובות וזכויות. עורכי דין לחוזים יוכלו לייעץ ללקוח אשר כבר חתם על חוזה, באם מדובר בחוזה תקף ומחייב או שקיימת אפשרות לביטול ההסכם. כמובן, במקרה של הפרת חוזה, עורכי דין לחוזים יוכלו לתבוע סעדים עבור הצד הנפגע או להנחותו כיצד עליו לפעול.

החוק המסדיר את נושא דיני החוזים בישראל הוא חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973. החיים המודרניים רצופים באינספור חוזים הנוגעים בשלל תחומים בחיינו. מכאן, שההגדרה עורכי דין לחוזים היא הגדרה רחבה למדי וחלה על מגוון סוגים של חוזים. מגוון סוגי ההתמחות של עורכי דין לחוזים משקף את מגוון סוגי החוזים המוכר על ידי המשפט הישראלי, ביניהם חוזי מקרקעין (חוזה מכר, חוזה קבלנות, חוזה שכירות ושאילה), חוזה מסחרי, חוזה ביטוח, חוזה עסקי, הסכם מייסדים, חוזה בין בעלי מניות או שותפים, חוזה מול משקיעים, הסכם שיתוף פעולה, חוזה זכיון, הסכם שמירה על סודיות, חוזה עבודה, חוזה מתנה, הסכם ממון, הסכם גירושין ועוד

מלאכת הניסוח, העריכה, וניהול המשא ומתן (מו"מ) על חוזה היא לחם חוקם שלעורכי דין לחוזים. ללשון החוזה שנוסחה על ידי עורכי דין לחוזים חשיבות רבה, הבאה לידי ביטוי, בין היתר, במלאכת פרשנות החוזה במקרה של מחלוקת בין הצדדים. בהתאם לחוק החוזים, פרשנות החוזה תעשה בהתאם לרצון הצדדים כפי שהוא משתמע מלשון החוזה. בית המשפט מוסמך לפרש את החוזה לפי עקרונות וכללי פרשנות שהתגבשו, בין היתר, בפסיקת בתי המשפט הכוללים שיקולים של תום לב, דרך מקובלת.
מוזמנים לקרוא בנוסף: רשלנות רפואית | רשלנות רפואית בלידה